สืบเนื่องจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ETDA) ได้จัดให้มีการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศ สำหรับกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 โดยมีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ คุณธีรวุฒิ ศุณะมาลัย อุปนายก คุณอารียา นกพลับ รองเลขาธิการและรักษาการผู้อำนวยการ และ

คุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริหาร ได้ให้การต้อนรับ คุณมรกต กุลธรรมโยธิน นายกสมาคมผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตไทย (TISPA) พร้อมคณะ