วันที่ 27 ตุลาคม 2566 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) ได้ร่วมสนับสนุนประชาสัมพันธ์กิจกรรม “Thailand 5G Alliance” โดย คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล กรรมการและประชาสัมพันธ์ ในฐานะโฆษกคณะกรรมการ 5G Alliance เป็นวิทยากรร่วมบรรยายหัวข้อ "5G Alliance เป้าหมายร่วมสู่การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยี 5G" และสนับสนุนการจัดนิทรรศการ ในงาน Industrial IoT Solution Expo 2023 ปีที่ 5 ซึ่ง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนำเทคโนโลยีด้าน IoT และ 5G  มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและด้านต่างๆ พร้อมทั้งนำเสนอ Use Case เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้งาน ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ กรุงเทพฯ