สิทธิประโยชน์สำหรับสำหรับสมาชิก Click

 

สมัครสมาชิก Click

 

รายชื่อสมาชิก Click

 

รายละเอียดสมาชิก และใบสมัคร

    1. สมาชิกมีกี่ประเภท

    2. ค่าบำรุงสมาชิก

    3. สิทธิของสมาชิก

    4. วิธีการสมัคร และใบสมัครสมาชิก

    5. ข้อบังคับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

สมาชิกมีทั้งหมด 3 ประเภท มีรายละเอียดดังนี้

 
  • สมาชิกนิติบุคคล: นิติบุคคลที่ดำเนินกิจการงานด้านโทรคมนาคม
  • สมาชิกสามัญตลอดชีพ: บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ และทำงานด้านโทรคมนาคม หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และจ่ายค่าสมาชิกตลอดชีพ
  • สมาชิกสามัญรายปี: บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ และทำงานด้านโทรคมนาคม หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และจ่ายค่าสมาชิกเป็นรายปี

สมาชิกนิติบุคคล ชำระค่าบำรุงสมาชิกเป็นรายปี หน่วยละ 20,000 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่มต่อปี โดยต้องชำระค่าสมาชิกขั้นต่ำคือ 1 หน่วย (สามารถเป็นสมาชิกได้มากกว่าหนึ่งหน่วย)

สมาชิกสามัญตลอดชีพ ชำระค่าบำรุงสมาชิกครั้งเดียว 2,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สมาชิกสามัญรายปี ชำระค่าบำรุงสมาชิกเป็นรายปี ๆ ละ 200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

1 ใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน

2 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสมาคม

3 เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมต่อคณะกรรมการบริหาร

4 ได้รับสวัสดิการต่างๆที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น

5 เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม และออกเสียงลงมติ

6 เลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคม

 

7 เฉพาะสมาชิกสามัญตลอดชีพ ที่มีสิทธิได้รับ เสนอชื่อ เลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร

8 เข้าชื่อร่วมกันไม่ต่ำกว่า 100 เสียง หรือมีเสียงเกินกว่า 1 ใน 3 ของผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพื่อร้องขอต่อคณะกรรมการบริหารให้ตรวจสอบเอกสารทั้งปวง และบัญชีทรัพย์สินของสมาคม หรือให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ

4.1. ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ให้แสดงความจำนงโดยยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด (ดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่าง) พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้

(1) สมาชิกนิติบุคคล

  (1.1) หนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้ง ยกเว้นหน่วยงานของรัฐ

  (1.2) วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

  (1.3) เอกสารที่แสดงถึงผลการดำเนินงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และหรือกิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(2) สมาชิกสามัญตลอดชีพหรือสมาชิกสามัญรายปี

  (2.1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหนังสืออื่นใดของทางราชการซึ่งใช้ในการแสดงตนได้ตามกฎหมาย

  (2.2) รูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 2.5 X 3 ซ.ม. จำนวน 1 รูปเอกสารดังกล่าวให้ยื่นโดยตรง ณ สำนักงานสมาคมหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ไปที่

    ผู้อำนวยการ

    สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

    อาคารสุทธิ ชั้น 1 ห้อง 105-106 และ 109

    เลขที่ 1624/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

    แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

4.2. ผู้สมัครชำระค่าสมาชิกให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งตอบรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง คือ

(1) ชำระโดยเช็คสั่งจ่าย “สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”

(2) ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่กำหนด

(3) ชำระโดยธนาณัติตามที่กำหนด

(4) ชำระเป็นเงินสด ณ สำนักงานสมาคม

 
ใบสมัครสมาชิก

ใบสมัคร สมาชิกสามัญ

ใบสมัคร สมาชิกนิติบุคคล