วิสัยทัศน์

"เป็นสมาคมวิชาชีพชั้นนำระดับสากล ในการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การผลิต การบริการ และการประกอบกิจการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของประเทศ ภายใต้การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม"