(10 กรกฎาคม 2567) คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล กรรมการและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทน สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายใต้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามมอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยมี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน เพื่อหารือแนวทางการใช้งาน Mobile ID และระบบลงทะเบียน Sender Name ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วทันเวลา และเกิดผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม อาคาร 9 สำนักงานใหญ่ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ