เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา   ณ ห้องประชุมสโมสรราชพฤกษ์     คณะกรรมการขับเคลื่อนได้มีการประชุมหารือ
เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่13  ครั้งที่ 3/2561  รับทราบและพิจารณาในวันที่ 28 มิถุนายนที่จะถึงนี้

เมื่อวันที่  12 มิถุนายน ที่ผ่านมา   สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคุณธีรวุฒิ  ศุณะมาลัย  อุปนายก และดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ  นำทีมกรรมการบริหาร สทค. เข้าพบปะหารือ คุณอัจรินทรร์  พัฒนพันธ์ชัย  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ในเรื่องการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะทำงาน Cyber Security and CIIP  โดย คุณวีระ รัตนแสงเสถียร ประธาน ได้ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อหารือแนวทางและบทบาทของสมาคมต่อบริบทในปัจจุบัน   โดยที่ประชุมได้มีความเห็นเกี่ยวกับแนวการจัดตั้ง Telecom CERT ว่า ควร Proactive เร่งดำเนินการก่อน Regulator จะเข้ามาสั่งการโดย สทค.รับเป็นเจ้าภาพในกลุ่มของโทรคมนาคม พร้อมให้มีการตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อศึกษาข้อมูล ด้านเทคนิค กฎหมาย และอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะทำงานกำหนดแนวทางการบริการ PromptPay ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ของสมาคมฯ จัดการประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2/2561 และถือเป็นการประชุมร่วมระหว่างสมาคมโทรคมฯ-สมาคมธนาคารไทย-ธนาคารแห่งประเทศไทย-กสทช. ครั้งที่ 1/2561 เพื่อติดตามและหารือการดำเนินการด้านความร่วมมือระหว่าง  อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมการเงิน ผ่านบริการ PromptPay ที่ปัจจุบันมียอดผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผูกเลขหมายใช้บริการแล้วกว่า 10 ล้านเลขหมาย