เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 61  สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำทีมโดย คุณธีรวุฒิ ศุณะมาลัย อุปนายก , คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี ,                    คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล และคุณอารียา นกพลับ   เข้าพบ     รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   (คุณอาทิตยา   สุธาธรรม)   เพื่อหารือและให้ข้อมูลเรื่องการพัฒนาส่งเสริมประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลของภูมิภาคอาเซียน

เมื่อวันที่   5 มิถุนายน 61 ดร.สุพจน์   เธียรวุฒิ เลขาธิการ และคุณอารียา   นกพลับ รักษาการผู้อำนวยการและรองเลขาธิการ   ร่วมต้อนรับ คุณสุธานุช   สุธีรวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรัฐกิจ บริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน) และทีมงาน   ร่วมหารือในประเด็นปัญหากรณีดาวเทียมไทยคม

 เมื่อวันที่ 4 มิย 61  นายราชันย์  เพ็ญศิริ   ประธานคณะทำงานส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน(Infra-Sharing)  และส่งเสริมสิทธิแห่งทาง ได้จัดให้มีการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2561 ขึ้น เพื่อหารือในประเด็น ราคาค่าเช่าท่อจากหน่วยงานภาครัฐ การนำค่าใช้จ่ายในการนำสายสื่อสารไปหักลดหย่อน USO 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ประธานคณะทำงานศึกษาการกำกับดูแลภายใต้หน่วยงานของรัฐและกสทช. ได้ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม Academy 2 ชั้น 33 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมิวนิเคชั่น อาคารจามจุรีสแควร์ เพื่อติดตาม และหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ ดังนี้