เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค.ชุดที่ 15 (2566-2569) แทนคณะกรรมการบริหาร สทค.ชุดที่ 14 ที่จะครบกำหนดวาระในปีนี้         ณ ห้องประชุม วายุภักษ์ 5,6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์