เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายเลิศรัตน์ รตะนานุกูล กรรมการและประชาสัมพันธ์ ผู้แทนสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) เรื่อง “การแก้ไขปัญหาแก๊งโทรศัพท์ (Call Center) และข้อความสั้น (SMS) หลอกลวงประชาชน” ตามโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2566 ของ สำนักงาน กสทช. ทั้งนี้ เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ สรุปผล และจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่ง กสทช. เล็งเห็นว่า เป็นมาตรการที่สำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน โดยการเสริมสร้างความรู้ และให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพ และดำเนินชีวิตได้อย่างรอบคอบมากขึ้น จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค โฮเทล กรุงเทพฯ