เมื่อวันที่  12 มิถุนายน ที่ผ่านมา   สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคุณธีรวุฒิ  ศุณะมาลัย  อุปนายก และดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ  นำทีมกรรมการบริหาร สทค. เข้าพบปะหารือ คุณอัจรินทรร์  พัฒนพันธ์ชัย  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ในเรื่องการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ