วันนี้ (21 พค. 61) คณะทำงานส่งเสริมวิชาชีพด้านโทรคมนาคม ICT และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ เป็นประธาน ได้มีการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อกำหนดกรอบ แผนงาน และวิธีการทำงาน ขึ้น ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร 1  บมจ. ทีโอที ถ. แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) โดย คณะทำงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ และการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศ  cyber Security and CIIP) ได้จัดการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “แนวนโยบายการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศ (สำหรับกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม)” ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก

 

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 61 ระหว่างเวลา 13.00-13.45 น  มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล   Collaboration to Support the Operation of the IoT and Digital Innovation Institute ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)   และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)    

 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 61 เวลา 17.00 น สมาคมฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชุดที่ 13 ครั้งที่ 2