สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดสัมมนา “ผลกระทบต่อประเทศไทยและการเตรียมการรับมือ GDPR”  วันที่  6 กันยายน   2561 (09.00 น)   ณ  ห้อง Teamwork  8 (808)   อาคารสำนักงานใหญ่  บมจ.กสท โทรคมนาคม   โดยมี  ดร.สุพจน์  เธียรวุฒิ   เลขาธิการสมาคมฯ  และประธานคณะทำงานศึกษาการกำกับดูแลภายใต้หน่วยงานของรัฐและกสทช.  กล่าวเปิดงาน  และมีวิทยากรบรรยาย ดังนี้