วันที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาโต๊ะกลมทางวิชาการเรื่อง “โดรนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาในเรื่องการนำโดรนมาประยุกต์ ใช้ในเรื่องต่างๆ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ