(1- 8 ธันวาคม 2566) คุณวรภัทร ภัทรธรรม กรรมการและรองเลขาธิการด้านกิจกรรมพิเศษ  สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทนสมาคมฯ ในคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 2023 (World Radio Conference 2023 : WRC-2023) ที่จัดขึ้น ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 20 พฤศิจกายน - 15 ธันวาคม 2566 โดยที่ประชุมดังกล่าวได้ร่วมหารือถึงการปรับปรุงข้อบังคับวิทยุ (Radio Regulation - RR) เพื่อปรับแก้การใช้คลื่นความถี่วิทยุสำหรับกิจการวิทยุต่างๆ ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ส่งเสริม นวัตกรรมและการประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบัน  คณะผู้แทนไทย ได้ร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ในการใช้คลื่นความถี่วิทยุของประเทศไทย และร่วมขับเคลื่อนการกำหนดย่านความถี่วิทยุเพิ่มเติมสำหรับกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย ต่อไป