(29 มกราคม 2567) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดย คุณจักรกฤษณ์  อุไรรัตน์  กรรมการพร้อมด้วย คณะทำงานส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน (Infra-Sharing) และส่งเสริมสิทธิแห่งทาง และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ร่วมสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น กระทรวงมหาดไทย  การไฟฟ้านครหลวง  สำนักงาน กสทช. และกรุงเทพมหานคร ในการจัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องความปลอดภัย และเกิดทัศนียภาพที่สวยงาม ณ ย่านถนนเอกมัย (ซอยสุขุมวิท 63) ตั้งแต่แยกถนนเพชรบุรี ถึงถนนสุขุมวิท รวมระยะทาง 5.5 กิโลเมตร โดยการจัดระเบียบสายสื่อสารเป็นโครงการฯ ที่ สทค.    และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้ดำเนินการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ ในปี 2567 คาดว่าจะสามารถจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ระยะทางประมาณกว่า 570 กิโลเมตร