(24 พ.ย.2566) รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง กรรมการ และรองเลขาธิการด้านวิชาการ ในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาการกำกับดูแลภายใต้หน่วยงานของรัฐ และ กสทช. สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5  51และ 142องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) โดย สำนักงาน กสทช. จัดขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการดำเนินการต่อไป ณ ห้องประชุมโรงแรมอมารี กรุงเทพฯ

 S 73744387

S 73744390

S 73744392

S 73744391