(16 ตุลาคม 2566) คุณราชันย์ เพ็ญศิริ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดที่ 15 ในฐานะประธานคณะทำงานส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน (Infra - Sharing) และส่งเสริมสิทธิแห่งทาง เป็นผู้แทน สทค. พร้อมด้วยผู้แทนจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่เป็นสมาชิกเข้าพบคุณราเชนทร์ อันเวช เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการบริการระบบจำหน่าย การไฟฟ้านครหลวง พร้อมหารือการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกัน เพื่อให้สามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามแผนการดำเนินงานการจัดระเบียบสายของ กสทช. โดยให้ความสำคัญในเส้นทางพื้นที่เศรษฐกิจและมีประชาชนอาศัยหนาแน่น ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยเบื้องต้นตั้งเป้าหมายร่วมกันไว้ 500 กิโลเมตร ภายในปี พ.ศ. 2567 ทั้งนี้การจัดระเบียบสายสื่อสารดังกล่าวเป็นการจัดระเบียบสายสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหารกรุงรังของสายสื่อสาร และเป็นการสร้างความปลอดภัยต่อประชาชนที่สัญจรไปมาตามเส้นทางต่างๆ ณ ห้องประชุมอาคารวัฒนวิภาส ชั้น 21 สำนักงานใหญ่ กฟน. คลองเตย กรุงเทพฯ

        (10–11 ตุลาคม 2566) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) โดย คุณราชันย์ เพ็ญศิริ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 15 และคุณบัญชา กลั่นประยูร กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน เข้าร่วมประชุม NBTC International OTT Symposium in Digital Ecosystem โดย สำนักงาน กสทช.จัดขึ้นเพื่อพบปะหารือ แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ปัญหา และความท้าทายต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการ OTT และการส่งเสริม Digital Ecosystem ที่เกิดขึ้น โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ ITU, Regulator จากประเทศต่างๆ เช่น กัมพูชา, ไต้หวัน, ฟิลิปปินส์ มาให้ข้อมูลและรูปแบบการ Regulate ต่างๆ ณ ห้องประชุม โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit กรุงเทพฯ