สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ กระทรวงไอซีที มอบหมายให้บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เป็นผู้บริหารโครงการ จัดการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากลหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

การสัมมนาในงาน “มหกรรมดาตาเซนเตอร์” วันที่ 15 – 16 มีนาคม 2559 (วันอังคาร-วันพุธ) ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก

จากนโยบายการสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้มีการส่งเสริมและวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งมีทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาใน 5 ด้าน คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ (Hard Infrastructure) โครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการ (Service Infrastructure) โครงสร้างพื้นฐานด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน (Soft Infrastructure) ด้านส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ (Digital Economy Promotion) และด้านการพัฒนาสังคมดิจิทัล (Digital Society)

ตอนที่แล้วได้พูดถึงเรื่องความพอเพียงในโทรคมนาคมและได้ยกความเกี่ยวเนื่อง กับการให้บริการโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมหรือ USO เพราะการให้บริการอย่างทั่วถึงและเพื่อสังคมนั้นจะมุ่งเน้นที่ความเท่าเทียม กันของโอกาสในการเข้าถึงโครงข่ายทั้งในมิติของความครอบคลุม ลักษณะกลุ่มผู้ใช้และค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถใช้หลักการของ Green ICT มาประยุกต์ใช้ได้เช่นกัน

จากที่กล่าวมาทั้งสี่ตอนที่แล้ว ความพอเพียงด้านโทรคมนาคมเป็นอีกหนึ่งความพยายามในการสร้างกรอบแนวทางในการ วางโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารที่พอเหมาะพอควรไม่มากไปน้อยไปเพื่อให้ การลงทุนและการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างสมดุลย์ แน่นอนว่าคำว่า "สมดุลย์" แฝงไว้ด้วยความหมายหลายประการ ทั้งในเชิงเทคนิค สังคม การดำรงชีวิตและการใช้ทรัพยากร ซึ่งถ้ามองลึกลงไปในรายละเอียดจะพบว่า