สำนักงานสมาคมฯ ขอแจ้งเพื่อทราบถึง  การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 13 ตามใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด (ส.ค.6)  ทะเบียนเลขที่ จ.3082/2560  ให้ไว้ ณ วันที่ 29  พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ด้วยคณะอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายสื่อสารมวลชน ขอให้ สทค.ช่วยเชิญชวนภายในเครือข่ายและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์

สมาคมโทรคมนาคมฯ ชี้แจงกรณีกระแสข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ ของ นายประสงค์ เรืองศิริกูลชัย 

รอยยิ้มแห่งสยาม สู่รอยยิ้มของพสกนิกร ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ