ปัจจุบันการหลอมรวมของเทคโนโลยี (Convergence of Technology) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก

ผลจากการเปิดเสรีทางการค้าทำให้ประเทศไทยซึ่งเป็นสมาชิกของ WTO ต้องเปิดเสรีทางการค้ากิจการโทรคมนาคม

การให้บริการโทรคมนาคมอย่างพอเพียงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากในการนิยามและการ ปฏิบัติเนื่องจากความแตกต่างของปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาโดยเฉพาะที่สำคัญๆ คือ สภาพภูมิประเทศ วัฒนธรรม การดำรงชีวิต เป็นต้น

ตอนที่แล้วได้พูดถึง "ความพอเพียง" กับ "ปริมาณการใช้งานอย่างแท้จริง" ทั้งสองคำนี้เกี่ยวเนื่องกับความต้องการพื้นฐานด้านโทรคมนาคมอย่างหลีก เลี่ยงไมได้ เนื่องจากความต้องการื้นฐานควรจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่ฟุ้งเฟ้อเกิน ความจำเป็นเพราะต้องตอบสนองความต้องการพื้นฐานของสังคมได้โดยไม่สร้างความ เกินพอดีให้กับสังคม