การให้บริการโทรคมนาคมอย่างพอเพียงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากในการนิยามและการ ปฏิบัติเนื่องจากความแตกต่างของปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาโดยเฉพาะที่สำคัญๆ คือ สภาพภูมิประเทศ วัฒนธรรม การดำรงชีวิต เป็นต้น

ตอนที่แล้วได้พูดถึง "ความพอเพียง" กับ "ปริมาณการใช้งานอย่างแท้จริง" ทั้งสองคำนี้เกี่ยวเนื่องกับความต้องการพื้นฐานด้านโทรคมนาคมอย่างหลีก เลี่ยงไมได้ เนื่องจากความต้องการื้นฐานควรจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่ฟุ้งเฟ้อเกิน ความจำเป็นเพราะต้องตอบสนองความต้องการพื้นฐานของสังคมได้โดยไม่สร้างความ เกินพอดีให้กับสังคม