สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า สู่มาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  โดยท่านสามารถ Scan QR-Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ในจำนวนจำกัด