วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า   เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่่  1 กรกฎาคม-9 กันยายน 2563 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์สถาบัน   ระยะเวลาศึกษา  ประมาณ 8 เดือน (ทุกวันเเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น ) ณ สถาบันพระปกเกล้า

 tag10