เมื่อวันที่  8 มิถุนายน 2562  สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.สุพจน์  เธียรวุฒิ  เลขาธิการ  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการทดสอบเทคโนโลยี 5G ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้กำกับดูแล  ผู้ให้บริการเทคโนโลยี  ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์  และโซลูชั่น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา โดยการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือในการดำเนินการทดสอบเทคโนโลยี 5G ที่เหมาะสมกับประเทศไทย  การศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทย และการดำเนินกิจกรรมด้านอื่นๆ    ทั้งนี้  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลาในการดำเนินการ 3 ปี  นับตั้งแต่วันลงนาม  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี   

 

1560079287047

1560079300311

1560079283980

1560079280753