สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)  จะจัดสัมมนาทางวิชาการร่วมกับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น (TTA) หัวข้อ “Digital Technology and Transformation to Smart Life & Aging Society” ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านโทรคมนาคม

ของทั้งสองประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยในทุกมิติและทุกด้านอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมา  ประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ  ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ   ห้องเลอ คองคอร์ด    บอลรูม โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ   

 

rsz 1dsc 0998

rsz dsc 0762

rsz dsc 0770

rsz 1 rat5219

rsz dsc 0802

 

rsz rat5303

rsz dsc 0962

rsz dsc 0831

rsz dsc 0891

 

rsz 1dsc 0900

 rsz dsc 0067

rsz dsc 0069 

rsz dsc 0080

 rsz rat5084 1

Picture033

Picture034

 

Slide1

 

Slide2

cover meet

 

 

TCT TTA Joint seminar 17 JAN P1

TCT TTA Joint seminar 17 JAN P2

MR.Takorn

 

    Keynote speech Mr.Takorn

 

 

     agenda eng

     agenda th

    จดหมายเชิญสมาชิกสมาคม 

    จดหมายเชิญสมาชิกนิติบุคคล

    แผนที่โรงแรม

 

 

gold pac

  

title2

silver

 title3

bronze