เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา  14.30 น  สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) โดย รศ.ดร. พิสิฐ บุญศรีเรือง ในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาและกำกับ OTT (Over-the-top) ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/ 2561 ขึ้น

 ott

 

 

โดยได้เรียนเชิญ คุณรมิดา จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนัก สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับกันเอง สำนักงาน กสทช. สายงานกระจายเสียง มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การกำกับดูแล OTT ประเทศไทย    ณ ห้องประชุม 2003  ชั้น 20  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส   ถ. พหลโยธิน กรุงเทพฯ 

ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ เช่น  นิยาม  ขอบเขต  การกำกับดูแล  เนื้อหา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เช่น  พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์กรณีการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการ OTT ในประเทศ  ข้อดี – ข้อเสีย  ภาษี/ ค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการ OTT ในต่างประเทศไม่ต้องรับภาระใดๆ ทั้งนี้ ที่ประชุมจะได้มีการหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
20180516163040