(15 มีนาคม 2567)  คุณสืบศักดิ์  สืบภักดี  เลขาธิการ  รศ.ดร.พิสิฐ  บุญศรีเมือง รองเลขาธิการด้านวิชาการ  คุณพิสิษฐ์  จงเลิศวณิชกุล คุณวัชระ อมศิริ กรรมการ คุณราชันย์  เพ็ญศิริ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร คุณภาสุ  เสริมศรีสุวรรณ เลขานุการคณะทำงานศูนย์ TTC – CERT และ ว่าที่ร้อยตรีสมาน ทาโคตร  ผู้อำนวยการ ศูนย์ TTC–CERT เป็นผู้แทนสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง แนวทางพิจารณาให้ภารกิจ หรือบริการของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดูแลหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (CII) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้จัดขึ้นเพื่อให้การพิจารณากำหนดภารกิจ หรือบริการของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช. เป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (CII) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม เป็นไปด้วยความเหมาะสม รอบคอบ และสอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และแนวทางปฎิบัติต่อไป ณ ห้องประชุม สำนักงาน กสทช. 

 1710729753207

1710730578324

1710729751352

 1710729747315