(13 ธันวาคม 2566) คุณสืบศักดิ์  สืบภักดี กรรมการ และเลขาธิการ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาเชิงวิชาการหัวข้อ “Building a Digital Ready Future” ในงานสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานและสร้างการรับรู้โครงการจัดทำนโยบายการวางโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงในตัวอาคาร สำหรับอาคารสร้างใหม่และอาคารที่ทำการบูรณะใหม่ (Fiberization in Building Policy)  โดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพี่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานและสร้างการรับรู้โครงการฯ ได้แก่

ส่วนที่ 1 (ร่าง) นโยบายการวางโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงในตัวอาคาร สำหรับอาคารสร้างใหม่เคเบิลใยแก้วนำแสงในตัวอาคาร สำหรับอาคารสร้างใหม่ และ(ร่าง) แนวปฏิบัติในการเดินสายฯ 

ส่วนที่ 2 (ร่าง) แผนการดำเนินงาน และแนวทางในการขับเคลื่อนตามนโยบายการวางโครงข่ายฯ

ส่วนที่ 3 (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการปรับแก้กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ มีผู้แทนจาก คณะทำงานส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน (Infra-Sharing) และส่งเสริมสิทธิแห่งทาง สทค.ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 cover S 77758478

1S 77709390 0

2S 77725704

3S 77709395 0

4S 77709394 0

5S 77717510

6 S 77725701 0

7S 77725703 0