(9 พ.ย. 2566)  คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล กรรมการและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทน สมาคมโทรคมนาคม แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ชุดขยายผลจับกลุ่มการฉ้อโกง หลอกลวง และการพนันออนไลน์)   ครั้งที่ 1 /2566  โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้แต่งตั้งขึ้นตามคำสั่งของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่ 4/2566 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสามารถบังคับใช้กฏหมายการปราบปรามอาชญสกรรมทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการประชุมได้แจ้งคำสั่งฯ และอำนาจหน้าที่เพื่อที่ประชุมรับทราบ รวมถึงพิจารณาแนวทางและมาตรการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการฯ ณ ห้องประชุม MDES1 ชั้น 9  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ   

 1699515500042

1699515499856