(15 กันยายน 2566)  คุณเลิศรัตน์  รตะนานุกูล กรรมการและประชาสัมพันธ์  เป็นผู้แทน สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคงของรัฐ ครั้งที่ 6/2566 ณ สำนักงาน กสทช.

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ SMS หลอกลวงของมิจฉาชีพ ได้แก่  แนวทางการดำเนินการและการใช้ประโยชน์ของข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามมาตรา 4 และ  มาตรา 5 ของพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566  แนวทางการดำเนินการในการแก้ปัญหากรณีมิจฉาชีพหลอกลวงโดยเว็บไซต์ .CC และเว็บไซต์หน่วยงานราชการปลอม (สกมช.) พร้อมชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่นกันกวนพลัส และรับฟังคำชี้แจงอื่น อาทิ แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และความคืบหน้าการดำเนินการตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช.

 1016904

1016902

1016901