สภาวิศวกร ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาวิศวกรที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒  เข้ารับการสรรหาฯ มีระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่             ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒  ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา ๘.๐๐ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร ชั้น ๒ 

 engin1

engin2

engin3