สภาวิศวกร ออกประกาศกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 เพิ่มเติมสาขาวิชาชีพวิศวกรรม จำนวน 17 สาขา ให้ครอบคลุมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่เกิดขึ้นใหม่

ทั้งนี้ สามารถกรอกแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานขององค์กรวิชาชีพและสถาบันการศึกษา    ภายใน 30 กันยายน 2562 ทาง https://docs.google.com/forms/d/1UE5rRpSJ22BAt6APU041zrXWbzS7CrpEN8OsGuv6iqE/viewform?edit_requested=true&edit_requested=true

0111 2

0111 3