ด้วย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในคราวการประชุมครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ได้มีมติมีมติเห็นชอบในหลักการของการขยายระยะเวลาการใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง และให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการนำร่างประกาศฯ ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยกำหนดให้มีระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นไม่น้อยกว่า 30 วัน ด้วยการประกาศเชิญชวนผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช.


    เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น    

 ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น: ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2561 - 10 ตุลาคม 2561

c1