ฝ่ายเศรษฐกิจและศูนย์ข้อมูล หอการค้าไทย ขอส่งสรุป มติ ครม. เมื่อวันที่  1 ตุลาคม  2562

 1oct

     สรุปมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 ตุลาคม 62