สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้า ครั้งที่ 2  ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562  ตามวาระแนบ

 confer 11 sept