ฝ่ายเศรษฐกิจและศูนย์ข้อมูล หอการค้าไทย ขอส่งสรุป มติ ครม. เมื่อวันที่ 3  กันยายน  2562

 mati3

    สรุปมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 กันยายน