ฝ่ายเศรษฐกิจและศูนย์ข้อมูล หอการค้าไทย ขอส่งสรุป มติ ครม. เมื่อวันที่ 27  สิงหาคม 2562

 mati1 27

   มติ ครม วันที่ 27 สิงหาคม 2562