ฝ่ายเศรษฐกิจและศูนย์ข้อมูล หอการค้าไทย ขอส่งสรุป มติ ครม. เมื่อวันที่ 30  กรกฎาคม  2562

 cov mati30july

   สรุปมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 ก.ค.