กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดการประชุมติดตามความคืบหน้าการเจรจา RCEP  ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562  เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  (นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์) เป็นประธาน เพื่อแจ้งผลการประชุม RCEP-TNC สมัยพิเศษ ครั้งที่ 5 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 23-31 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงเทพฯ     รวมถึงติดตามความคืบหน้าของคณะทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดแนบ

 RCEP1

rcep phol

    สรุปผลการติดตามความคืบหน้าการเจรจาRCEPเมื่อวันที่ 20 มีนาคม