From: หอการค้าไทย ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายหอการค้าจังหวัด <pcc@thaichamber.org>
Date: 2017-11-21 15:09 GMT+07:00
Subject: ขอประชาสัมพันธ์การศึกษาหลักสูตรฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People's Audit) รุ่นที่ 22
To: 

 

เรียน  นายกสมาคมการค้า

         ด้วยสถาบันพระปกเกล้าจะจัดการศึกษาหลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน(People's Audit) รุ่นที่ 22 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการบริการสาธารณะและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีรายละเอียดหลักสูตร ดังนี้

         1. คณสมบัติผู้สมัคร ต้องมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป

         2. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 - 5 มกราคม 2561

         3. จัดการอบรม ระหว่่างวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก

         4. มีค่าธรรมเนียมการอบรม 41,000 บาท (รวมค่าอาหาร ที่พัก และเอกสารประกอบการบรรยายตลอดระยะเวลาการอบรม)

         ในการนี้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตรฯ โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า ในวันและเวลาราชการ โดยมีรายละเอียตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายหอการค้าจังหวัด
โทร. 02-018-6888 ต่อ (3750 สมพล) (5460 วินัย,วุฒิชัย), (5330 นิรันดร) (3810 ปราณี), (3800 ขัตติยะ),

(3780 กีรติญา), (3890 อัทธ์ธีธัช), (3770 สุรเดช), (3760 อุไรวรรณ)

โทรสาร 02-226-4523
E-Mail : pcc@thaichamber.org

 

 

   เชิญสมัครหลักสูตรฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะ

 

   รายละเอียดหลักสูตร

 

   ใบสมัคร

 

   ตารางเวลา