เนื่องด้วย คณะกรรมการ Creative Digital Economy ได้กำหนดจัดงานสัมมนาเรื่อง THAILAND 4.0 : Disrupting Human Resource Development by Digital Literacy: บทบาทของ HR ในองค์กรธุรกิจมีความล้มเหลวจริงหรือ ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้อง Activity Hall สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
 
โดยภายในงานมีการบรรยายพิเศษให้องค์ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนากําลังคนเพื่อพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การช่วยการวางแผนการพัฒนาพัฒนาบุคลากรที่ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ และเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาพัฒนาบุคลากรองค์กรธุรกิจกับการปฎิรูปดิจิทัล (รายละเอียดกำหนดการดังเอกสารแนบ)
 
ในการนี้ คณะกรรมการ Creative Digital Economy จึงใคร่ขอเรียนเชิญ ท่านหรือสมาชิก โปรดพิจารณาเข้าร่วมงานสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว พร้อมทั้ง ยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ https://goo.gl/forms/D5mdFZiYlL6Uopr22 ภายในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

กำหนดการสัมมนา

 

รายละเอียดโครงการ

 

เชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา