กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดประชุมรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ....  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่..)  พ.ศ...   และร่างพระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ...      ในวันที่  11 กันยายน  ณ โรงแรม เซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการฯ
cover1
 
 
 
Bill p1395
 
 
 Bill p1216
 
Bill 1217