เมื่อวันที่  5 กรกฎาคม 2561 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.)  โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ  เลขาธิการ พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการบริหาร ได้รับเชิญจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE)  เข้าร่วมการประชุมเรื่อง  การส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานทางด้านโทรคมนาคมร่วม  (Infrastructure  Sharing)  เพื่อรองรับเทคโนโลยี  โดยมี คุณอัจรินทร์  พัฒนพันธ์ชัย  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน  

           

ทั้งนี้   สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC มื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา  ได้กำหนดให้เพิ่มเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในแผนการพัฒนาพื้นที่ EEC ขึ้น โดยเรื่อง เทคโนโลยี 5G  ถือเป็น 1 ในแผนงาน/โครงสร้างที่สำคัญด้านโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่จะผลักดันการพัฒนาพื้ที่ดังกล่าว  รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลได้ประกาศให้ประเทศไทยต้องมีการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้   ดังนั้น กระทรวง DE จึงได้หารือร่วมกับกสทช. เพื่อจัดทำแผนการดำเนินการเรื่อง  5G field  trial  ร่วมกันในพื้นที่ EEC  โดยมีตัวอย่างพื้นที่ในการทดสอบ  เช่น ท่าเรือแหลมฉบัง  ถนนหน้าชายหาดพัทยา  และตั้งเป้าหมายไว้ว่า ในปี 2020 ประเทศไทยจะมีการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ในเชิงธุรกิจ