สำนักงานขอแจ้งเพื่อทราบ  การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหาร สทค.ชุดที่ 13 ตามใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด (ส.ค.6)  ทะเบียนเลขที่ จ.3082/2560  ให้ไว้ ณ วันที่ 29  พฤศจิกายน   พ.ศ.2560

 

board p1

 

board p 2

 

   ทะเบียนชุด 13