ตามที่สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค.ชุดที่ 15 (2566-2569) เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม  2566 นั้น

           บัดนี้ การเลือกตั้งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการเลือกตั้งฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 15 (2566-2569) จำนวน 30 คน

 15 page 0001

15 page 0002 Copy