เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมการและทดสอบเทคโนโลยี 5G ณ ห้องประชุม MDES 1 นำโดย ดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคม , ดร.สุพจน์   เธียรวุฒิ เลขาธิการ , คุณสืบศักดิ์   สืบภักดี รองเลขาธิการ และคุณอารียา นกพลับ ผู้อำนวยการสมาคม   เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

            ทั้งนี้ นางสาวอัจฉรินทร์   พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้    ซึ่งกระทรวงฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับมอบหมายให้เตรียมการและทดสอบเทคโนโลยี 5G โดยใช้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)   เป็นพื้นที่ในการทดสอบ ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็น World -Class Economic Zone   รองรับการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เหมาะกับการทดสอบการใช้ประโยชน์จาก 5G สำหรับเบื้องต้นให้มีการพิจารณาทำการทดสอบ 5G ในพื้นที่ EEC โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 5G Testbed Lab และ 5G Field Trial โดยมี User Cases ที่เป็นไปได้ อาทิ Smart Logistic และ Smart Healthcare   เป็นต้น