ตามที่ได้มีการเปิดรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารฯ ตามประกาศ สทค. ณ วันที่ 7 เมษายน 2566 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2566 นั้น ทั้งนี้ ถึงกำหนดการปิดรับการเสนอชื่อแล้ว และคณะกรรมการการเลือกตั้งฯได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอชื่อ และผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกกตั้งฯ จำนวน 33 คน โดยเรียงลำดับหมายเลขตามตัวอักษรของชื่อผู้สมัคร ดังปรากฎตามเอกสารแนบ