ร่างรายงานประชุมใหญ่สามัญปี 2557 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 – 17.00 น.
ณ ห้องแกรนด์ ซี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
ถ. กาแพงเพชร 6 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 ร่างรายงาน