รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2554
(มกราคม - มีนาคม)

1 ด้านการศึกษา การระดมความคิดเห็น และนำเสนอนโยบายของประเทศด้านโทรคมนาคม

1.1 จัดทำความเห็นเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... เสนอต่อประธานคณะกรรมการกฎหมายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภาหอการค้าไทย
1.2 จัดทำหนังสือข้อร้องเรียนปัญหาความล่าช้าในการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

2 ด้านเผยแพร่ความรู้ การจัดอบรม และการให้การศึกษาด้านโทรคมนาคม และส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับวิชาชีพด้านโทรคมนาคม

2.1 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 สมาคมฯ ร่วมกับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น (TTA) จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "Broadband services for the Better Life" เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป ณ โรงแรม โซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ

3 ด้านการให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคม และสร้างประโยชน์ให้กับประเทศโดยรวม ดังนี้

ในปี 2554 (มกราคม – มีนาคม) สมาคมฯ ได้แต่งตั้งผู้แทนฯ เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ โทรคมนาคม เพื่อร่วมให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา กิจการโทรคมนาคมของประเทศโดยรวมดังนี้....