18 ธันวาคม   สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกุล รองเลขาธิการและประชาสัมพันธ์     เป็นผู้แทนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการทดสอบ 5G กรอบแนวทางทดสอบ และusecase ในการประชุมคณะทำงานเตรียมการและทดสอบเทคโนโลยี 5G ครั้งที่ 2/2561 ของกระทรวง DE เพื่อติดตามความคืบหน้าและหารือการดำเนินการทดสอบ      ณ ห้องประชุม MDES ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

 20181218141810