เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา  สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.)   โดย คุณสืบศักดิ์    สืบภักดี   รองเลขาธิการ คุณอารียา   นกพลับ ผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้นำหนังสือรายงานบทวิเคราะห์ เชิงวิชาการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ประเด็น " 5G & Disruptive Technology supporting Thailand4.0"    พร้อม leaflet      จำนวน 30 เล่ม 

ไปมอบให้กับพลอากาศเอกชาลี จันทร์เรือง   ประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมวลชน (สนช.) , พลเรือเอกทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการอวกาศ    ณ ห้องประชุม สนช. เป็นที่เรียบร้อย    พร้อมทั้งได้สรุปสาระสำคัญของหนังสือดังกล่าว   และกิจกรรมของ สทค. ให้ที่ประชุมรับทราบ  ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการได้ให้ความสนใจตลอดจนมีข้อซักถามหลายประเด็น    อาทิ  คลื่นความถี่ โครงสร้างพื้นฐานการนำ 5G มาใช้ ในอุตสาหกรรม  และขอบคุณทาง สทค. มา   ณ โอกาสนี้ด้วย

 

1544066046496

DSC 0481

DSC 0482

1544066048692 1