สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย โดยการสนับสนุนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สร้างความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและภาคการธนาคาร เพื่อรองรับบริการที่หลากหลายในยุคดิจิทัลและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อการยกระดับความปลอดภัยในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินระบบรับและโอนเงิน พร้อมเพย์ ได้ร่วมลงนาม “ความร่วมมือการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้บริการพร้อมเพย์ (PromptPay)” ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องมานะ ชั้น 8 ธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน


โดยบันทึกข้อตกลง (MoU) เรื่องการยกระดับความปลอดภัยในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์นี้ เป็นความร่วมมือของธนาคารแห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย และสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการร่วมกันผลักดันความร่วมมือระหว่างธนาคารและผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้ยกระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งใช้บริการการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารผู้ให้บริการพร้อมเพย์ และบริษัทผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมได้มีความร่วมมือเบื้องต้นเริ่มด้วยการพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบยืนยันความเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ ที่สามารถใช้กับการสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น ทั้งผ่านช่องทางสาขาและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ผู้ร่วมลงนามทั้ง 2 ฝ่ายมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความปลอดภัย สะดวก ต่อประชาชนผู้ใช้บริการ เพื่อสอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

รายชื่อผู้ให้บริการพร้อมเพย์และผู้ให้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เข้าร่วมเป็นคู่สัญญาในบันทึกข้อตกลงนี้

ธนาคารผู้ให้บริการพร้อมเพย์

สมาคมธนาคารไทย
1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
4 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
5 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
6 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
7 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
8 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
9 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
10 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
11 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
12 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
13 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
14 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

สภาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2 ธนาคารออมสิน
3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารนานาชาติ
1 ธนาคารซิตี้แบงก์
2 ธนาคารมิซูโฮ จำกัด

บริษัทผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
1 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด
2 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
3 บริษัท เรียล มูฟ จำกัด
4 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
5 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
6 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

   บันทึกลงนาม Promptpay

1539156978215

DSC 0300

DSC 0315

DSC 0321

DSC 0285

DSC 0277

DSC 0328

 DSC 0280

DSC 0305

DSC 0307

DSC 0322

DSC 0334