เมื่อวันที่  12 มิถุนายน ที่ผ่านมา   สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคุณธีรวุฒิ  ศุณะมาลัย  อุปนายก และดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ  นำทีมกรรมการบริหาร สทค. เข้าพบปะหารือ คุณอัจรินทรร์  พัฒนพันธ์ชัย  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ในเรื่องการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ

และการรวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะของภาคเอกชนต่อ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นข้อมูลจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินนโยบายและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโทรคมนาคมดิจิทัลของประเทศต่อไป

ซึ่งคณะกรรมการบริหารชุดที่ 13 ในปี 2561 นี้ ได้ดำเนินการโดยได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมา 7 คณะ   เพื่อบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ และภาคประชาชน นับเป็นการรวมพลังทุกภาคส่วนเพื่อศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนงานเพื่อแก้ปัญหา อุปสรรค และเสนอข้อเสนอแนะโดยมีคณะต่างๆ ดังนี้

1        

1    คณะทำงานส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน (Infra-Sharing) และส่งเสริมสิทธิแห่งทาง

2    คณะทำงานศึกษาและกำกับ OTT (Over-the-top)

3    คณะทำงานส่งเสริมนวัตกรรมล้ำสมัย

4    คณะทำงานส่งเสริมวิชาชีพด้านโทรคมนาคม ICT และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

5    คณะทำงานกำหนดแนวทางการบริการ PromptPay ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่

6   คณะทำงานศึกษาการกำกับดูแลภายใต้หนวยงานของรัฐและกสทช.

7   คณะทำงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศ (Cyber Security and CIIP)

 

rsz dsc 0092

rsz dsc 0109

rsz dsc 0105