สืบเนื่องจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ETDA) ได้จัดให้มีการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศ สำหรับกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 โดยมีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี พ.ศ.2561  techno2may002

 

 

ดังนั้น เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.)         ในฐานะผู้ประสานงานเกี่ยวกับแนวนโยบายดังกล่าว โดย ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ   เลขาธิการ จึงได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือและกำหนดแนวทางข้างต้น ณ ห้องประชุม ชั้น 20 อาคาร AIS 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ


 
 
tecno2may001